• ฉบับที่ 1
  การก่อการร้ายร่วมสมัย (Contemporary Terrorirm)
 • ฉบับที่ 2
  โลกาภิวัติก่อการร้าย (Globalization of Terrorirm)
 • ฉบับที่ 3
  ก่อการร้ายศึกษา (Terrorism Study)
 • ฉบับที่ 4
  การก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21 (Terrorism in the Twenty-First Century)
 • ฉบับที่ 5
  กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย (Anti Terrorism Law)
 • ฉบับที่ 6
  ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security)
 • ฉบับที่ 7
  วิกกฤตน้ำมัน (Oil Crisis)
 • ฉบับที่ 8
  ความมั่นคงด้านพลังงานของไทย (Thailand's Energy Security)
 • ฉบับที่ 9
  ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหารของไทย (Thailand's Civil - Military Relations)
 • ฉบับที่ 10
  การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย (Insurgency in Southern Thailand)  
 • ฉบับที่ 11
  การเอาชนะการก่อความไม่สงบ (Defeating Insurgency) 
 • ฉบับที่ 12
  รัฐใหญ่แพ้สงครามเล็กอย่างไร (How big state lose smalls wars) 
 • ฉบับที่ 13
  ภูมิรัฐศาสตร์ของความมั่นคงไทย (Geo-Politics of thai)  
 • ฉบับที่ 14
  รัฐกับสังคมมุสลิม : มุมมองเปรียบเทียบ (The State and Muslim Society : Comparative Perspective)  
 • ฉบับที่ 15
  ชาติพันธุ์ชาตินิยม ( Ethnonationlism )
 • ฉบับที่ 16
  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( The Three Southern - Most Provinces)  
 • ฉบับที่ 17
  ปัญหาภาคใต้ในบริบททางสังคม ( Southern Ploblems in a Social Context)
 • ฉบับที่ 18
  ระเบิด ! ( Bomb Threat )
 • ฉบับที่ 19
  การต่อต้านการก่อความไม่สงบ (Counterinsurgency)
 • ฉบับที่ 20
  ถกแถลงเรื่องการก่อการร้าย ( Debates on Terrorism )
 • ฉบับที่ 21
  วาทกรรมทางศาสนากับความรุนแรงในภาคใต้ ( Religious Discourse and Southern Violence )
 • ฉบับที่ 22
  อารยธรรมสนทนา ( Dialogue Among Civilizations)
 • ฉบับที่ 23
  การบริหารจัดการ เพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบ ( Counterinsurgency Management ) 
 • ฉบับที่ 24
  ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ : ยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย
 • ฉบับที่ 25
  ทหารกับการเมืองไทย หลัง 9/19
 • ฉบับที่ 26
  การยุทธ์ด้วยหน่วยขนาดเล็ก
 • ฉบับที่ 27
  เจไอ ( Jemaah Islamiyah )
 • ฉบับที่ 28
  การก่อการร้ายในภูมิภาค
 • ฉบับที่ 29
  การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ฉบับที่ 30
  รัฐกับมุสลิมในอินโดนีเชีย
 • ฉบับที่ 31
  รัฐกับมุสลิมในฟิลิปปินส์
 • ฉบับที่ พิเศษ
  บทสัมภาษณ์พิเศษ ถึงเวลาจัดความสัมพันธ์...รัฐบาลเลือกตั้ง VS กองทัพ
 • ฉบับที่ พิเศษ
   "บทสัมภาษณ์พิเศษ 2551 ภารกิจทางทหารของรัฐบาลพลเรือนใหม่ " 
 • ฉบับที่ 32
  อนาคตประชาธิปไตยไทย
 • ฉบับที่ 33
  บทเรียนจาก มลายา
 • ฉบับที่ 34
  ประเทศไทย 2551 : การเมืองและความมั่นคง
 • ฉบับที่ 35
  การก่อความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
 • ฉบับที่ 36
  รัฐกับมุสลิม ในซาอุดิอาระเบีย
 • ฉบับที่ 37
  อาณาบริเวณ ชายแดนไทย
 • ฉบับที่ 38
  กรณีเขาพระวิหาร
 • ฉบับที่ 39
  การก่อความไม่สงบร่วมสมัย 
 • ฉบับที่ 40
  รัฐกับพหุสังคมในอิหร่าน ศึกษากรณีชาวเคิร์ด  
 • ฉบับที่ 41
  วิกฤตมณฑลปัตตานี 2465 : บทเรียนสมัยรัชกาลที่ 6
 • ฉบับที่ 42
  รัฐเก่า & สงครามใหม่ : กำเนิดสงครามก่อความไม่สงบใหม่
 • ฉบับที่ 43
  เขตแดนไทย
 • ฉบับที่ 44
  การควบคุมชายแดน
 • ฉบับที่ 45
  กรณีเขาพระวิหาร (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่2)
 • ฉบับที่ 46
  ปราสาทพระวิหาร
 • ฉบับที่ 47
  เสวนาพระวิหาร
 • ฉบับที่ 48
  อาชญากรรมข้ามแดน 
 • ฉบับที่ 49
  พื้นที่พัฒนาร่วม : ทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ฉบับที่ 50
  เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย
 • ฉบับที่ 51
  ความมั่นคงเมือง
 • ฉบับที่ 52
  การเมืองไทย 2552
 • ฉบับที่ 53
  การบริหารจัดการชายแดน
 • ฉบับที่ 54
  พลังงานข้ามแดน
 • ฉบับที่ 55
  วิกฤตการเงินความมั่นคงไทย
 • ฉบับที่ 56
  กฏหมายต่อต้านการก่อการร้าย(Anti-Terrorism Law)
 • ฉบับที่ 57
  การก่อการร้ายร่วมสมัย (Contemporary Tororiam)
 • ฉบับที่ 58
  วิกฤติการเมืองไทย (Thai Political Crisis)
 • ฉบับที่ 59
  หลักการณ์กำหนดใจตัวเอง (The principle of self-determination)
 • ฉบับที่ 60
  นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต่อเอเชีย
 • ฉบับที่ 61
  พรหมแดนศึกษา   (Boundary Studies)
 • ฉบับที่ 62
  การต่างประเทศและความมั่นคงไทย:มุมมองรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  (Thai Forign and Security Affairs: Comparative Constitutions Perspective)
 • ฉบับที่ 63
  ทุนกับความรุนแรง  (VIOLENCE AND ITS FUNDING)
 • ฉบับที่ 64
  ข่าวกรองจากแหล่งเปิด  (Open - Source  Intelligence-OSINT)
 • ฉบับที่ 65
  ปัญหาเขตแดนไทย จาก: 2484-ปัจจุบัน (Thai Boundary Problems From: 1941- The Present)
 • ฉบับที่ 66
  คดีปราสาทพระวิหาร  (Case Concerning The Temple of  Phra Viharn (Preah Vihear))
 • ฉบับที่ 67
  ความสัมพันธ์สยาม-ปัตตานี จากธนบุรีสู่รัตนโกสินทร์  (Siamese- Pattani Relaionship from Thonburi to Rattanakosin)
 • ฉบับที่ 68
  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับปัตตานี ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์  (Historical Relationship between Siam and Pattani before the Rattanakosin Period)
 • ฉบับที่ 69
  ตัวแบบกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Legal Models for Local Administration in Southern Thailand)
 • ฉบับที่ 70
  นโยบายภาษาและความมั่นคงแห่งชาติ (Language Policy and National Security)
 • ฉบับที่ 71
  ฉบับย้ายบ้าน
 • ฉบับที่ 72
  การเมืองและความมั่นคงไทย 2553 (Thai Politics and Security, 2010)
 • ฉบับที่ 73
  การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย: ปัญหาและการพัฒนา(Insurgency in Southern thailand Problems and Evolution )
 • ฉบับที่ 74
  การผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิด Open-Source Intelligence Production 
 • ฉบับที่ 75
  อุยกูร์-ซินเจียง : ชนชาวมุสลิมในจีน Uyghur - xinjiang : The Muslims in China
 • ฉบับที่ 76
  ปราสาท "พระวิหาร" :ประวัติศาสตร์กับชาตินิยมกัมพุชา The Temple of "Preah Vihear : History and Cambodian Nationalism
 • ฉบับที่ 77
  เขตแดน พรมแดน ชายแดน : Boundary Frontier Border
 • ฉบับที่ 78
  ปฏิบัติการข่าวสาร : Information Operations
 • ฉบับที่ 79
  ภาคใต้ไทยในโลกกาภิวัฒน์ :Southern Thailand in Globalization
 • ฉบับที่ 80
  ปฏิบัติการข่าวสารในสงครามก่อความไม่สงบ : Information Operations in Insurgency Warfare
 • ฉบับที่ 81
  ความมั่นคงทางเศษรฐกิจและพลังงาน : Economic and Energy Security
 • ฉบับที่ 82
  พลังงานไทยกับเพื่อนไทย : Thai Energy and Her Neighbors
 • ฉบับที่ 83
  ความมั่นคงพลังงานโลก : Global Energy Security
 • ฉบับที่ 84
  ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย Human Security : Human Trafficking in Thailand
 • ฉบับที่ 85
  ปกิณกะสงคราม : Miscellaneous of War
 • ฉบับที่ 86
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : GREATER MEKONG SUBREGION ECONOMIC COOPERATION
 • ฉบับที่ 87
  อนาคตศึกษา : Futures Studies
 • ฉบับที่ 88
  เส้นเขตแดนไทย - กัมพูชา : บททบทวน : Thai - Cambodian Boundary : Revisites
 • ฉบับที่ 89
  เส้นเขตแดนไทย - กัมพูชา :ข้อสังเกต 12 ประการ : Thai - Cambodian Boundary : 12 Points of Concern
 • ฉบับที่ 90
  การต่อต้านการก่อความไม่สงบในมลายา : Counterinsurgency in Malay
 • ฉบับที่ 91
  การก่อความไม่สงบในภาคใต้ : Insurgency in Southern Thailand
 • ฉบับที่ 92
  พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ไทย-กัมพูชา : ปัญหาและพัฒนาการ : Thai-Cambodian Mantime Overlapping Area :Problems and Development
 • ฉบับที่ 93
  พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ไทย-กัมพูชา : ทางเลือกและข้อเสนอแนะ : Thai-Cambodian Mantime Overlapping Area : Options and Recommendations
 • ฉบับที่ 94
  อาเซียน 2015
 • ฉบับที่ 95
  Winning Hearts and Minds
 • ฉบับที่ 96
  นครรัฐปัตตานี
 • ฉบับที่ 97
  ดัชนีสงคราม
 • ฉบับที่ 98
  ความมั่นคงของมนุษย์
 • ฉบับที่ 99 - 102
  ความมั่นคงร่วมสมัย : Contemporary Security
 • ฉบับที่ 103
  ประชาคมอาเซียน : มิติด้านความมั่นคง : ASEAN Community : Security Dimension
 • ฉบับที่ 104 - 106
  ภัยคุกคามทางธรรมชาติ : Natural Threat to Security
 • ฉบับที่ 107
  ภูมิทัศน์ใหม่ในอาเซียน : ปัจจัยพม่า New Landscape in ASEAN : The Myanmar Facto
 • ฉบับที่ 108 - 109
  การเจรจาสันติภาพ อาเจะห์ : ACEH PEACE TALK
 • ฉบับที่ 110
  เขตแดนทางทะเลของไทย : Thai Maritime Boundary
 • ฉบับที่ 111 - 112
  รำลึก 50 ปี คดีพระวิหาร (พ.ศ.2505-2555) : The 50 th Anniversary of the temple Case 1962-2012)
 • ฉบับที่ 113
  มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐทหารพม่า : Political Concepts of Myanmar Military Regime
 • ฉบับที่ 114
  จีนกับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก : China and the Asia Pacific Region
 • ฉบับที่ 115 - 116
  จีนกับมหาสมุทรอินเดีย : China and the Indian Ocean
 • ฉบับที่ 117 - 118
  สันติเสวนา : การเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบ Peace Dialogue: Negotiation with Insurgents
 • ฉบับที่ 119
  เขตแดนไทย :Thai Border
 • ฉบับที่ 120 - 121
  บริษัทความมั่นคงเอกชน : Privatzation of Security
 • ฉบับที่ 122
  หลักการกำหนดใจตนเอง : The Principle of Self-Determination
 • ฉบับที่ 123 - 124
  คำตัดสินศาลโลกคดีพระวิหาร 2505 : ICJ Judgment in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear 1962
 • ฉบับที่ 125
  การปกครองตนเองของทีโรลใต้ : The South Tyrol Autonomy
 • ฉบับที่ 126
  มาตรวัดสงคราม : The Measurement of war
 • ฉบับที่ 127 - 128
  กรณีพิพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ : ทัศนะทางกฏหมายและการเมือง : The Spratly Islands Dispute : Legal and Political Perspectives
 • ฉบับที่ 129 - 130
  ความมั่งคงไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา : American Cyber Security
 • ฉบับที่ 131
  เรื่องเล่าจากลาว
 • ฉบับที่ 132 - 133
  การขยายบทบาททางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ : Chinars Military Expansion in the South China sea
 • ฉบับที่ 134
  มหาการแข่งขัน : The Great Game : New Landscape in Asia
 • ฉบับที่ 135
  สงครามและการเจรจาในภาคใต้ : War and Negotiation in the South
 • ฉบับที่ 136 - 137
  Soft Power
 • ฉบับที่ 138 - 139
  Pivot to Asia : นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ต่อเเซีย -แปซิฟิก
 • ฉบับที่ 140
  Pivot to Asia : ผลกระทบต่อไทย
 • ฉบับที่ 141 - 142
  เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
 • ฉบับที่ 143 - 144
  นโยบายด้านความมั่นคงของจีนในทะเลจีนใต้ : China s Security Policy in the South China Sea
 • ฉบับที่ 145 - 146
  ปอเนอะเปเซ็นเตร์น : บทเรียนและกรณีศึกษา Pondok Pesantren : Learned and Case Stedy
 • ฉบับที่ 147
  รัฐอิสลาม : สงครามอิรักครั้งที่ 3 : Lslamic State : The Third Iraq War
 • ฉบับที่ 148
  100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 : The First World War Centenary
 • ฉบับที่ 149
  รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย: The Islamic State Of Iraq And Syria
 • ฉบับที่ 150
  พัฒนาการทางทหารในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ : Military Modernization in Southeast Asia
 • ฉบับที่ 151
  การปฏิรูปในเอเซีย : มุมมองประวัติศาสตร์ Reformations in Asia : Historical Perspectives
 • ฉบับที่ 154
  “หงส์ดำ” กับการก่อการร้ายใหม่ “Black Swan” and New Terrorism
 • ฉบับที่ 155-156
  มหาโยดะยา : ภาพลักษณ์ไทยในแบบเรียนพม่า
 • ฉบับที่ 157
  ภาพลักษณ์ไทยในมุมมองพม่า
 • ฉบับที่ 158
  การค้ามนุษย์ในไทย